Odpoved pogodbe o zaposlitvi / prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ima za posledico prenehanje delovnega razmerja. Po veljavni zakonski ureditvi lahko pogodba o zaposlitvi preneha na več načinov, in sicer: s potekom časa, s smrtjo delavca/delodajalca - fizične osebe, s sporazumom, z odpovedjo delodajalca/delavca, po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ZDR-1, ter v drugih primerih, ki jih določa zakon.

 

O prenehanju pogodbe o zaposlitvi s potekom časa govorimo takrat, ko pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena za določen čas, preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, lahko pa tudi že prej, če se o tem pisno sporazumeta pogodbeni stranki oziroma, če nastopijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Do prenehanja pogodbe o zaposlitvi pride tudi v primeru smrti delavca ali delodajalca, če je delodajalec fizična oseba in z zapustnikovo dejavnostjo nepretrgoma ne nadaljuje njegov naslednik. Tako delavec kot delodajalec pa lahko pogodbo o zaposlitvi tudi odpovesta, pri čemer je potrebno razlikovati med redno in izredno odpovedjo. O redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi govorimo v primeru, ko pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom, pri čemer stranki lahko odpovesta pogodbo v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, vendar pa morata upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka določenega z ZDR-1. Poudariti je potrebno tudi to, da delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve in kadarkoli, delodajalec pa le v primeru obstoja utemeljenega razloga, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Pogoji za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi so podani samo v primeru, če obstajajo razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1, in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. V takšnem primeru je odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka.

 

Posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi uživajo predstavniki delavcev, delavci pred upokojitvijo, starši, invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni.

 

O prenehanju pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča govorimo takrat, ko sodišče ugotovi, da je prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonito, vendar glede na vse okoliščine in interes pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče oziroma v primeru, ko ena od pogodbenih strank izpodbija pogodbo o zaposlitvi, in sodišče ugotovi, da je pogodba neveljavna. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu nastopi tudi na podlagi pravnomočne odločitve o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije in s potekom veljavnosti delovnega dovoljenja, če pogodbo o zaposlitvi sklene tujec ali oseba brez državljanstva.

 

Ljubljana, 27.3.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine