Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

 

Za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu je predpisan postopek, ki se bistveno razlikuje od standardnega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ureditev postopka za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu namreč upošteva, da so invalidi praviloma osebe, ki težje najdejo zaposlitev, zaradi česar jim zakon daje posebno zaščito. Delodajalec mora odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu po posebnem postopku izpeljati le v primerih, kadar odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu namerava izdati zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga. Kadar je razlog za odpoved nesposobnost, za katero ni razlog v invalidnosti delavca, ali kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, invalidom zakon ne daje dodatne zaščite in delodajalec odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu lahko izda po enakem postopku, kot ostalim delavcem.

Kadar delodajalec odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu namerava izdati iz razloga, za katerega je invalid zaščiten, se mora takšna odpoved izdati pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Ti predpisi od delodajalca zahtevajo, da preden izda odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, vloži vlogo na komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, ki deluje v okviru ministrstva, pristojnega za socialne zadeve. Delodajalec odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu lahko izda pod pogojem, da ta komisija delodajalcu izda pozitivno mnenje, da delodajalec delavcu invalidu utemeljeno ne more ponuditi pogodbe o zaposlitvi na drugem delovnem mestu in da ima za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu utemeljene razloge.

V pogovornem jeziku se včasih za vse oblike prenehanja pogodbe o zaposlitvi invalidom uporablja skupen izraz, in sicer sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi invalidnosti. Gre za neustrezen izraz, saj ob uporabi izraza "sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi invalidnosti" ni jasno, kakšna oblika prenehanja pogodbe o zaposlitvi oziroma delovnega razmerja je pri tem mišljena. Pojem sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi invalidnosti se namreč lahko razume kot odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu iz razlogov, zaradi katerih je invalid posebej zaščiten in ki se mora izpeljati po zgoraj opisanih pravilih, kot odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu iz razlogov, zaradi katerih invalid ni posebej zaščiten, ali kot prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu. V skladu s 119. členom ZDR-1 namreč pogodba o zaposlitvi preneha veljati, ko je delavcu vročena odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije ali pridobitvi pravice do invalidske pokojnine postala pravnomočna. Izraz sklep o prenehanju pogodbe o zaposlitvi invalidu se najpogosteje uporablja za to obliko prenehanja pogodbe o zaposlitvi, vendar tudi v tem primeru uporaba izraza sklep o prenehanju pogodbe o zaposlitvi invalidu ni točna, saj za prenehanje pogodbe o zaposlitvi invalidu po samem zakonu ni potreben nikakršen sklep delodajalca.

 

Ljubljana, 9.4.2014, Odvetniška pisarna Mele


Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Preberite tudi

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine