Zakon o delovnih razmerjih in odpoved delovnega razmerja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 1. členu določa obseg veljavnosti zakona, kot tudi seznam evropskih predpisov ki so z Zakonom o delovnih razmerjih povzeti v naš pravni red. Zakon o delovnih razmerjih ureja individualna delovna razmerja oziroma razmerja med delavci in delodajalci. Pravna podlaga za sklepanje takšnih individualnih delovnih razmerij pa je pogodba o zaposlitvi, predvsem tista za nedoločen čas. Zakon o delovnih razmerjih velja za vse zaposlene v Republiki Sloveniji, ne glede na dejavnost delodajalca oziroma sektor (javni ali zasebni), pri čemer pa se posamezna vprašanja delovnih razmerij za posamezne kategorije delavcev v skladu s posebnimi predpisi urejajo drugače (npr. javni uslužbenci, mobilni delavci, pomorski delavci). Zakon o delovnih razmerjih se uporablja za tista razmerja, ki nastanejo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kakor tudi glede razmerij med delavci in delodajalci, v katerih bodo dejansko podani elementi delovnega razmerja. Cilji Zakona o delovnih razmerjih so vključevanje delavcev v delovni proces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varuje interese delavcev v delovnem razmerju.

 

Zakon o delovnih razmerjih ureja tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi (od 82. do 117. člena). V pogovorni rabi je tudi izraz »odpoved delovnega razmerja«, ki pa ni točen. Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom – redna odpoved delovnega razmerja. V primerih, določenih v zakonu, lahko pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka – izredna odpoved delovnega razmerja. Vsaka stranka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le v celoti. Redna odpoved delovnega razmerja se lahko s strani delavca poda brez obrazložitve. Redna odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca se lahko poda, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved. Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi v primerih oziroma iz razlogov, določenih z zakonom. Redna ali izredna odpoved delovnega razmerja s strani delavca, podana zaradi grožnje ali prevare s strani delodajalca ali v zmoti delavca, je neveljavna. Če je podana redna odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca, je dokazno breme za utemeljenost na njegovi strani. V primeru izredne odpovedi je dokazno breme na strani stranke, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. Redna in izredna odpoved delovnega razmerja morata biti izraženi v pisni obliki. Delodajalec mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ob odpovedi mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Napačno obvestilo o pravnem varstvu ne more biti v škodo delavca. Redna ali izredna odpoved delovnega razmerja mora biti vročena pogodbeni stranki, ki se ji pogodba odpoveduje. Redna ali izredna odpoved delovnega razmerja se vroča praviloma osebno v prostorih delodajalca, lahko pa s priporočeno pošiljko s povratnico.

 

Ljublajana, 20.09.2016, Odvetniška pisarna Mele

 

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine