Solastnina, etažna lastnina, sporazumna delitev

Etažna lastnina in solastnina sta urejeni v Stvarnopravnem zakoniku. Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov. Posamezni del zgradbe mora predstavljati samostojno funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo, kot so zlasti stanovanje, poslovni prostor ali drug samostojen prostor. K posameznemu delu v etažni lastnini lahko spadajo tudi drugi individualno odmerjeni prostori, če so del nepremičnine v solastnini etažnih lastnikov. Skupni deli zgradbe so drugi deli, namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov in zemljišče, na katerem stoji zgradba. Med skupne dele lahko spadajo tudi druge nepremičnine. Solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu. Solastnini na skupnih delih se ni mogoče odpovedati. Nihče od solastnikov ne more zahtevati delitve solastnine na skupnih delih. Etažna lastnina nastane na podlagi pravnega posla (sporazumna delitev solastnine v etažno solastnino ali enostranski pravni posel) ali z odločbo sodišča in z vpisom v zemljiško knjigo. Etažna lastnina je predmet razpolaganja kot celota. Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela etažne lastnine drugi etažni lastniki predkupno pravico. Za uveljavljanje predkupne pravice se smiselno uporabljajo določila tega zakona, ki urejajo predkupno pravico solastnikov.

 

Solastnina pomeni, da ima več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež). Če solastnina deležev nima določenih, se domneva, da so ti enaki. Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov. Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar v solastnini. Solastnik lahko razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih solastnikov. Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico. Solastnik ima vedno pravico zahtevati delitev stvari, razen v neprimernem času. Solastniki sporazumno določijo način delitve stvari (sporazumna delitev solastnine). Za pridobitev lastninske pravice se smiselno uporabljajo določila, ki urejajo pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom. Če se solastniki ne morejo sporazumeti, odloči o načinu delitve sodišče v nepravdnem postopku tako, da solastniki dobijo v naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes.

 

Če se vsi solastniki strinjajo z delitvijo, se opravi sporazumna delitev solastnine. Ko se solastniki sporazumejo, kako bodo solastnino razdelili, sklenejo pogodbo o sporazumni delitvi solastnine. Solastniki se tako npr. dogovorijo, da eden postane lastnik stvari in ostale izplača ali npr. tako, da na stanovanjski hiši vzpostavijo etažno lastnino in potem postanejo lastniki posamezne etaže ali npr. tako, da stanovanjsko hišo prodajo in si kupnino razdelijo. Sporazumna delitev solastnine je v primerjavi s sodno delitvijo ugodnejša. Če se opravi sporazumna delitev solastnine, se izognemo tudi dolgotrajnim sodnim postopkom.

 

Ljubljana, 30.9.2015, Odvetniška pisarna Mele


Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine