besedilo ZIUZEOP – sprejet predlog 2.4.2020

admin

Številka: 411-01/20-7/ EPA 1095-VIII

Datum: 2. april 2020

DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 2. 4. 2020 SPREJEL ZAKON O INTERVENTNIH

UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC

ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) V NASLEDNJEM BESEDILU:

Z A K O N

O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV

NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)

I. DEL

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) S tem zakonom se zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 (v

nadaljnjem besedilu: epidemija) za državljanke in državljane Republike Slovenije ter

gospodarstvo spreminjajo in dopolnjujejo določbe:

1. Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni

list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK),

2. Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št.

36/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUPPP) in

3. Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno

besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZNB).

(2) S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi za omilitev posledic

epidemije na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost,

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, pravic iz

javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva, davkov, javnih

financ, plač v javnem sektorju in gospodarskih družbah v neposredni in posredni

večinski državni lasti, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, upravljanja z vodami, varstva

okolja, kulture, znanosti in raziskovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja

terorizma, zavarovalništva in trga finančnih instrumentov, javnega naročanja,

pogodbenih kazni, izvršbe in osebnega stečaja, izvajanja javnih storitev, finančnega

poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, oprostitev

plačila storitev RTV signala in dodatnih pooblastil policije.

(3) Izraz »višja sila«, uporabljen v 1.1. podpoglavju 1. poglavja III. dela tega

zakona, v tem zakonu pomeni epidemijo COVID-19.

II. DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

1. ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI

KREDITOJEMALCEV

2. člen

V Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

se v 5. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh

obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti

kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša

zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje kreditne pogodbe. Po izteku obdobja

odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe.

V obdobju odloga se na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obrestni

meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe.«.

2. ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV

3. člen

V Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov se za 12.

členom doda nov 12.a člen, ki se glasi:

»12.a člen

(odlog plačila prispevkov za kmete)

(1) Do odloga plačila prispevkov je upravičen kmet, ki je v obvezno

pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega

odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,

št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206,

85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19

in 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev

v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi.

(2) Do odloga plačila prispevkov iz prejšnjega odstavka ni upravičena oseba:

– ki do dneva uveljavitve tega zakona ni zavarovana na podlagi 17. člena ali petega

odstavka 25. člena ZPIZ-2,

– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu

z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če neplačane

zapadle obveznosti na dan, ko posameznik vloži vlogo, niso poravnane.«.

4. člen

V 13. členu se v prvem odstavku za besedo »upravičencu« doda besedilo

»iz 12. in 12.a člena tega zakona«.

3. ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH

5. člen

V Zakonu o nalezljivih boleznih se v 7. členu četrti odstavek spremeni tako,

da se glasi:

»Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo območje razglasi

oziroma določi minister, pristojen za zdravje. Kadar je okuženo ali ogroženo območje

celotno območje Republike Slovenije, epidemijo razglasi Vlada Republike Slovenije.«.

6. člen

V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določijo

obvezni zdravstveni pregledi zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so

bile v stiku z nekom, ki je zbolel za kugo, virusno hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa,

Marburg) ali nalezljivo boleznijo, za katero je minister, pristojen za zdravje, ali Vlada

Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 7. člena tega zakona razglasila

epidemijo, v času njegove kužnosti.«.

7. člen

V 39. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »minister,

pristojen za zdravje,« nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora Vlada Republike Slovenije

nemudoma obvestiti Državni zbor Republike Slovenije in javnost.«.

8. člen

V 46. členu se v prvem odstavku za besedo »varstvo« črtata vejica in

besedilo »zdravstveno nadzorstvo pa zdravstvena inšpekcija«.

9. člen

Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:

»46.a člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja zdravstvena

inšpekcija, v zvezi z izvajanjem ukrepov iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, ki

spadajo na delovno področje drugih ministrstev, pa tudi inšpektorji, ki delujejo na tem

delovnem področju, razen če zakon določa drugače.

Pri izvajanju nadzora nad ukrepi iz prvega odstavka 39. člena tega zakona,

ki spadajo na delovno področje drugih ministrstev, ima pristojni inšpektor pravico in

dolžnost:

– prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali sumi, da so zbolele za

določeno nalezljivo boleznijo;

– prepovedati zbiranje ljudi na javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja

nalezljive bolezni;

– omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov;

– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali

drugim predpisom.«.

10. člen

V 49. členu se besedilo »sanitarni inšpektor« nadomesti z besedilom

»zdravstvena inšpekcija«.

11. člen

V 51. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Policija v okviru svojih pravic in dolžnosti sodeluje pri izvajanju ukrepov, ki

so določeni v 37., 39., drugem odstavku 46.a, 47. in 48. členu tega zakona.«.

12. člen

V 52. členu se besedilo »pristojni organ za notranje zadeve« nadomesti z

besedo »Policijo«.

13. člen

V 53.b členu se:

– v prvem odstavku znesek »15 milijonov tolarjev« nadomesti z zneskom »60.000

eurov«,

– v drugem odstavku znesek »3 milijonov tolarjev« nadomesti z zneskom »10.000

eurov«,

– v tretjem odstavku znesek »5 milijonov tolarjev« nadomesti z zneskom »20.000

eurov«.

14. člen

Za naslovom »VII. Kazenske določbe« se doda nov 53.g člen, ki se glasi:

»53.g člen

Za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po tem zakonu je

pristojna tista inšpekcija, za katero je določena pristojnost za nadzor nad izvajanjem

določb tega zakona v skladu s 46.a členom tega zakona.«.

15. člen

V 54. členu se prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

»Z globo od 4.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba«.

Za 12. točko se doda nova 12.a točka, ki se glasi:

»12.a če se ne ravna v skladu z ukrepi pristojne inšpekcije iz drugega odstavka 46.a

člena tega zakona ali če se jih onemogoča;«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka

kaznuje samostojni podjetniki posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja

dejavnost.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se

glasi:

»Z globo od do 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega

člena kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba

samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja

dejavnost.«.

16. člen

V 55. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 400

do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravstveni delavec ali zdravstveni

sodelavec:«.

17. člen

V 56. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 400

do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik:«.

18. člen

V 57. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se

glasi: »Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik:«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Za dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek z

globo od 400 do 4.000 eurov starš ali skrbnik otroka, ki je storil prekršek, če je to

neposredna posledica opustitve starševske skrbi ali obveznosti skrbnika.«.

19. člen

Za 57. členom se doda nov 57.a člen, ki se glasi:

»57.a člen

Za prekrške iz tega zakona se lahko v hitrem postopku izreče globa tudi v

znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.

III. DEL

ZAČASNI UKREPI

20. člen

(trajanje ukrepov)

(1) Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi,

veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020, če ta zakon ne določa drugače.

(2) Če do 15. maja 2020 epidemija ni preklicana, se roki izteka ukrepov, ki so

določeni na 31. maj 2020, podaljšajo za 30 dni.

1. DELO IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

1.1 Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi

odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov

21. člen

(namen)

(1) S podpoglavjem 1.1 tega zakona se z namenom ohranitve delovnih mest

zaradi posledic epidemije ureja povračilo izplačanih nadomestil plače delavkam

oziroma delavcem (v nadaljnjem besedilu: delavec) pri delodajalcih, ki jim začasno ne

morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije (v nadaljnjem besedilu: začasno

čakanje na delo).

(2) S podpoglavjem 1.1 tega zakona se ne glede na določbo šestega

odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 –

popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v

nadaljnjem besedilu: ZDR-1) določa tudi višina nadomestila plače delavcem, ki ne

morejo opravljati dela zaradi višje sile in se ureja delno povračilo izplačanih nadomestil

plače tem delavcem.

22. člen

(upravičeni delodajalec)

(1) Pravico do ukrepa iz prejšnjega člena lahko uveljavlja vsak delodajalec v

Republiki Sloveniji, razen:

– neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma

proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od

70 %,

– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K

po standardni klasifikaciji dejavnosti.

(2) Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni

prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019

in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto

obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto

2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč iz

prejšnjega odstavka. V primeru, da niso poslovali v celotnem letu 2019, so do pomoči

upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so utrpeli:

– vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v

mesecu februarju 2020 ali

– vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s

prihodki v mesecu februarju 2020.

23. člen

(časovna omejitev)

Delodajalec v skladu s prejšnjim členom lahko napoti posameznega delavca

na začasno čakanje na delo najdlje do 31. maja 2020.

24. člen

(pravice in obveznosti delavcev)

(1) Delavec, ki je napoten na začasno čakanje na delo in delodajalec zanj

prejema povračilo izplačanega nadomestila plače, ohrani vse pravice in obveznosti iz

delovnega razmerja, razen tistih, ki so drugače urejene s tem zakonom.

(2) Delavec ima v času začasnega čakanja na delo obveznost, da se na

zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu.

Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti Zavod za zaposlovanje.

(3) Če je bila plača delavca znižana zaradi določitve krajšega polnega

delovnega časa pri delodajalcu, se za določitev osnove za nadomestilo plače za čas

začasnega čakanja na delo upošteva plača ali osnova za nadomestilo plače iz zadnjih

treh mesecev pred določitvijo krajšega polnega delovnega časa.

(4) Če delavec v dogovoru z delodajalcem v času začasnega čakanja na

delo izrabi pravico do letnega dopusta, ima za čas izrabe letnega dopusta pravico do

nadomestila plače v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

(5) Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo v skladu z

odločitvijo iz prvega odstavka 21. člena tega zakona. V pisnem napotilu določi čas

začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne

na delo, ter višino nadomestila plače.

25. člen

(upravičeni delodajalec)

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi višje

sile ne morejo opravljati dela, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki

izpolnjuje pogoje iz 22. člena tega zakona in ki izjavi, da delavci dela ne opravljajo

zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in

drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega

prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo

plače.

26. člen

(višina nadomestila plače)

(1) Delavec ima v času začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje

sile ne opravlja dela, pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom,

ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz

poslovnega razloga.

(2) Nadomestilo plače, določeno v skladu s prejšnjim odstavkom, ne sme biti

nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji.

27. člen

(delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj)

(1) Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo upravičen do

odsotnosti z dela ali med trajanjem začasnega čakanja na delo ali višje sile pridobi

pravico do odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali

starševskem varstvu ter do ustreznega nadomestila plače ali plačila prispevkov, se

nadomestilo plače iz prejšnjega člena v tem času ne izplačuje.

(2) Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo ali med trajanjem

začasnega čakanja na delo ali višje sile uveljavil oziroma je upravičen do dela s krajšim

delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in

invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi

predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu, se nadomestilo plače

iz prejšnjega člena v tem času izplačuje v sorazmernem delu, delavec pa zadrži

pravico do prejemkov oziroma plačila prispevkov iz socialnih zavarovanj po navedenih

predpisih, kot da bi delal.

28. člen

(višina povračila izplačanega nadomestila plače)

(1) Izplačano nadomestilo plače iz 26. člena tega zakona se s strani

Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine

povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,

zmanjšanega za prispevke zavarovanca.

(2) Delodajalci so za delavce, ki so upravičeno začasno odsotni od dela ter

so za njih upravičeni do povračila izplačanih nadomestil plače po tem zakonu, in za

delavce, ki ne delajo zaradi višje sile na podlagi šestega odstavka 137. člena ZDR-1, in

iz tega naslova prejemajo nadomestilo plače, oproščeni plačila prispevkov za vsa

socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja 2020, vendar

največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki

Sloveniji, preračunane na mesec. Prispevke za vsa socialna zavarovanja, ki so bili

oproščeni po prejšnjem stavku, v celoti plačuje Republike Slovenija.

(3) Delodajalec, ki je neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike

Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v

letu 2019 nižji od 70 %, lahko uveljavlja povračilo nadomestila plače le v višini deleža,

ki je enak deležu njegovih prihodkov iz nejavnih virov.

29. člen

(postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače)

(1) Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače po

tem zakonu z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za

zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar

najpozneje do 31. maja 2020.

(2) Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače iz prejšnjega odstavka

ne more uveljavljati delodajalec:

– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu

z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane

zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje

obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh

obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje

zadnjih petih let do dne oddaje vloge;

– če je nad njim uveden postopek stečaja.

(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena za delavca na začasnem čakanju na

delo delodajalec priloži izjavo iz 21. člena tega zakona, za katere pravilnost kazensko

in materialno odgovarja, ter dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo

zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

(4) Vlogi iz prvega odstavka tega člena za delavca, ki zaradi višje sile ne

more opravljati dela, delodajalec priloži izjavo iz 21. člena tega zakona, za katere

pravilnost kazensko in materialno odgovarja, ter dokazila delavcev o upravičeni

odsotnosti zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ali

nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s

sosednjimi državami.

(5) Delodajalec, katerega zaposlitve so neposredno ali posredno

sofinancirane iz proračuna Republike Slovenije preko posebnih programov in lahko

uveljavlja povračilo nadomestila plače le v višini razlike med polnim sofinanciranjem in

siceršnjo subvencijo, v vlogi navede delež financiranja iz proračuna Republike

Slovenije v letu 2019.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pravico do povračila

nadomestila plače uveljavi delodajalec, ki je napotil delavce na začasno čakanje na

delo oziroma pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred

uveljavitvijo tega zakona, za obdobje od 13. marca 2020, če vloži vlogo iz prvega

odstavka tega člena v osmih dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje vse pogoje

za uveljavitev pravice.

(7) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje odloči o vlogi v roku osem

dni s sklepom.

(8) Sklep o povračilu izplačanih nadomestil plače mora zlasti vsebovati

predmet, osnovo za izračun nadomestil plače, način izračuna povračila nadomestil

plače, višino povračila nadomestil plače, vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil

plače in njihovih prilog, razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo, rok za izplačilo,

obdobje vračanja sredstev, spremljanje in poročanje, sankcije za kršitev sklepa ter

nadzor nad njegovim izvajanjem.

(9) Povračilo nadomestila plače, razen za delavce, za katere plačilo

nadomestila plače ne bremeni delodajalca, se delodajalcu izplačuje mesečno, v

sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila

nadomestila plače po tem zakonu.

(10) Delodajalcu pripada povračilo nadomestila plače za dejansko mesečno

oziroma tedensko obveznost, za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom,

če bi delavec na ta dan dejansko delal.

(11) Določbe glede povračila nadomestila plače iz tega člena se smiselno

uporabljajo tudi za delno povračilo nadomestila plače v primerih, ko delavec zaradi

višje sile ne opravlja dela.

30. člen

(izvajanje nadzora nad dodelitvijo in izplačevanjem

nadomestil plače ter izvajanjem sklepa)

(1) Delodajalec, ki uveljavi povračilo nadomestil plač, mora Zavodu

Republike Slovenije za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad

izpolnjevanjem obveznosti iz sklepa. V primeru nadzora na kraju samem mora Zavodu

Republike Slovenije za zaposlovanje omogočiti vpogled v računalniške programe,

listine in postopke v zvezi z izvajanjem tega zakona.

(2) Za potrebe izplačevanja povračil nadomestil plače in izvajanja nadzora

ima Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pravico brezplačno pridobivati podatke

o delavcih na začasnem čakanju na delo iz zbirk podatkov od Zavoda za zdravstveno

zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter

Finančne uprave Republike Slovenije, in sicer:

– osebno ime,

– enotno matično številko občana,

– zavarovalno podlago ter

– podatke o izplačanih plačah in plačanih prispevkih za socialno varnost.

(3) Za namene izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti iz sklepa

delodajalca ima Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pravico tudi neposredno

od delodajalca pridobivati dokazila in listine, iz katerih je razviden način uveljavljanja

pravic po tem zakonu, na katerih mora delodajalec prekriti oziroma iz katerih mora

izločiti tiste dele listin, ki niso nujni za ugotovitev razloga prenehanja zaposlitve in za

vročitev takšne listine.

(4) Podatki, ki jih pridobi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na

podlagi tega zakona, se ne smejo pošiljati tretjim osebam, hranijo pa se deset let po

njihovi pridobitvi, razen v anonimizirani obliki za raziskovalne namene.

(5) Po preteku roka hrambe iz prejšnjega odstavka se podatki blokirajo in

nadalje obravnavajo v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s

stalno zbirko dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim gradivom.

(6) Po blokiranju v skladu s prejšnjim odstavkom se podatki iz četrtega

odstavka tega člena hranijo 30 let.

31. člen

(obveznosti delodajalca)

(1) V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače v skladu z

29. členom tega zakona mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila

plače.

(2) V obdobju iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme odrejati nadurnega

dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo.

(3) Če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo, o tem predhodno

obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Če delavcu preneha odsotnost iz

razlogov višje sile, o tem obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z dnem

prenehanja odsotnosti.

(4) Če delodajalec ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom

tega člena, mora prejeta sredstva v celoti vrniti v trikratni višini.

(5) Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva v skladu s tem zakonom,

mora prejeta sredstva vrniti v celoti, če začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja

gospodarske družbe, v obdobju:

– prejemanja sredstev in

– po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

32. člen

(inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 21. do 31. člena in drugega odstavka 33.

člena tega zakona opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu s predpisi,

ki urejajo inšpekcijski nadzor.

1.2 Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

za zaposlene, ki delajo

33. člen

(delna oprostitev prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju,

ki delajo, in krizni dodatek)

(1) Za delavce iz prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena ZPIZ-2 so

delodajalci oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v

mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem

času v celoti plačuje Republika Slovenija.