Dedovanje dolgov po oporoki

Dedovanje dolgov po oporoki

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Dolžniki

Pri pojmu dedovanje dolgov lahko govorimo o dolgovih zapustnika ter dolgovih zapuščine. Dolgovi zapustnika so tiste obveznosti, ki izhajajo od samega zapustnika, dolgovi zapuščine pa so obveznosti, ki nastanejo šele po zapustnikovi smrti, torej po uvedbi dedovanja. Za dedovanje dolgov velja osebna odgovornost dediča. Za dedovanje dolgov velja, da upnik zahtevkov za izplačilo dolga ne more uveljavljati proti zapuščini, ampak samo proti dediču, in da dedič odgovarja zanje z vsem svojim premoženjem, vendar le do višine vrednosti podedovanega premoženja. Dedovanje dolgov pa ne bo nastopilo, če se bo dedič odločil, da se ne priglasi k dedovanju in da dediščine ne sprejme. Zakon namreč ne predvideva, da bi bilo dedovanje obvezno.

 

Dedovanje po oporoki nastopi, če zapustnik napravi oporoko – enostransko izjavo svoje prave in resnične volje, ki se ji daje prednost pred dedovanjem po zakonu. V oporoki razsodna oseba, starejša od 15 let, natančno zapiše, da naj določena oseba deduje njeno premoženje ali njegov del. Za dedovanje po oporoki je značilno, da zapustnik za oporoko ne potrebuje nobenega soglasja ter da lahko oporoko kadarkoli bodisi delno bodisi v celoti prekliče ali spremeni. Oporoko je mogoče sestaviti v različnih oblikah in na različne načine. Zakon natančno določa, kako mora biti oporoka sestavljena in pod kakšnimi pogoji je veljavna.

Za dedovanje po oporoki velja, da je zapustnik glede določitve dedičev svoboden. Oporočitelj je pri sestavljanju svoje oporoke in določanju dedičev omejen le z institutom nujnega deleža. Dedovanje po oporoki lahko spremeni red dedovanja, določen z zakonom, vendar po zakonu določenim dedičem v vsakem primeru pripada nujni delež. Glavna vsebina oporoke je predvsem navedba zapustnika, kako in komu naj bo njegovo premoženje, ki ga bo imel v trenutku smrti, razdeljeno. Oporoka v času življenja zapustnika nima nobenega učinka in zapustnik do svoje smrti s premoženjem še vedno lahko upravlja in razpolaga, kot želi.

 

Pisarna odvetnika Mele

Pri sestavi oporoke, pri svetovanju v zvezi z dednim pravom, pri zastopanju v zapuščinskem postopku in pri uveljavljanju dolgov vam lahko pomagajo pravni strokovnjaki – odvetniška pisarna Mele. Odvetniška pisarna vam lahko pomaga tudi pri sestavi dednega dogovora ali pisne oporoke pred pričami. Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o. deluje v Ljubljani, v Kranju in v Cerknici. Odvetniška pisarna v Ljubljani deluje na naslovu Resljeva cesta 25, v Kranju na naslovu Nazorjeva 8 ter v Cerknici na naslovu Partizanska cesta 6.

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.