Dedovanje po možu po dednem redu

Dedovanje po možu po dednem redu

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo

Dedovanje po možu nastopi bodisi v prvem bodisi v drugem dednem redu. Dedovanje po možu v drugem dednem redu nastopi tedaj, kadar mož ni zapustil potomcev. Dedovanje po možu v prvem dednem redu pomeni, da žena deli zapuščino z zapustnikovimi naravnimi ali posvojenimi otroki praviloma po enakih delih. Če deduje nepreskrbljena zapustnikova žena z drugimi dediči prvega dednega reda, lahko zahteva, naj sodišče odloči, da ji gre tudi del tistega dela zapuščine, ki bi ga po zakonu dedovali sodediči. Sodišče lahko na zahtevo zapustnikove žene odloči, da deduje celotno zapuščino, če je njena vrednost tako majhna, da bi zašla v pomanjkanje, če bi se delila. Dedovanje po možu v drugem dednem redu pa pomeni, da žena praviloma dobi polovico zapuščine, drugo polovico pa starši ali njihovi potomci po načelu reprezentance. Vendar pa delež zakonca tudi v drugem dednem redu ni fiksen; lahko se poveča v breme deleža zapustnikovih staršev ali njihovih potomcev, lahko pa se tudi zmanjša v korist deleža zapustnikovih staršev. Do povečanja ali zmanjšanja dednega deleža pride samo na zahtevo upravičenca. Kot zakonca dedujeta drug po drugem tudi moški in ženska, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti in nista sklenila zakonske zveze.

 

Po Zakonu o dedovanju se lahko dedujejo stvari in pravice, ki pripadajo posameznikom. Tako pride v poštev tudi dedovanje denarja, katerega lastnik je mož v trenutku njegove smrti. Načelno se za dedovanje denarja upošteva denar, ki se v trenutku njegove smrti nahaja na računih, katerih imetnik oz. lastnik je on sam. Za dedovanje denarja se upoštevajo vsa sredstva, ki se v trenutku smrti nahajajo na njegovem računu ter sredstva, ki prispejo na račun šele po njegovi smrti. Dedovanje denarja, ki je na drugih računih, je mogoče le tedaj, če se dokaže, da je denar v resnici last zapustnika. Lahko se uveljavlja tudi zahtevek, da se določeni zneski (neupravičeni dvigi denarja iz TRR ) vrnejo v zapuščino.

 

Kdo vam lahko pomaga?

Naši odvetniki vam lahko v zvezi zgoraj navedenimi in katerimikoli drugimi pravnimi vprašanji kvalitetno pravno svetujejo. Odvetniki vas lahko zastopajo in zagovarjajo pred sodiščem ter sestavljajo listine. V primeru kakršnihkoli vprašanj ali dilem so vedno priporočljivi pravni nasveti, ki vam jih nudijo odvetniki. Pravni nasveti so pisna ali ustna oblika pravne pomoči prava neuki stranki pri njenih življenjskih situacijah. Naši odvetniki nastopajo spoštljivo in profesionalno, hkrati pa so prijazni in pozorni do strankinih pričakovanj.

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.