Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Kategorija :
Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu je predpisan postopek, ki se bistveno razlikuje od standardnega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ureditev postopka za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu namreč upošteva, da so invalidi praviloma osebe, ki težje najdejo zaposlitev, zaradi česar jim zakon daje posebno zaščito. Delodajalec mora odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu po posebnem postopku izpeljati le v primerih, kadar odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu namerava izdati zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga. Kadar je razlog za odpoved nesposobnost, za katero ni razlog v invalidnosti delavca, ali kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, invalidom zakon ne daje dodatne zaščite in delodajalec odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu lahko izda po enakem postopku, kot ostalim delavcem.

 

 

Kadar delodajalec odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu namerava izdati iz razloga, za katerega je invalid zaščiten, se mora takšna odpoved izdati pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Ti predpisi od delodajalca zahtevajo, da preden izda odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, vloži vlogo na komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, ki deluje v okviru ministrstva, pristojnega za socialne zadeve. Delodajalec odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu lahko izda pod pogojem, da ta komisija delodajalcu izda pozitivno mnenje, da delodajalec delavcu invalidu utemeljeno ne more ponuditi pogodbe o zaposlitvi na drugem delovnem mestu in da ima za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu utemeljene razloge.

 

 

V pogovornem jeziku se včasih za vse oblike prenehanja pogodbe o zaposlitvi invalidom uporablja skupen izraz, in sicer sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi invalidnosti. Gre za neustrezen izraz, saj ob uporabi izraza “sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi invalidnosti” ni jasno, kakšna oblika prenehanja pogodbe o zaposlitvi oziroma delovnega razmerja je pri tem mišljena. Pojem sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi invalidnosti se namreč lahko razume kot odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu iz razlogov, zaradi katerih je invalid posebej zaščiten in ki se mora izpeljati po zgoraj opisanih pravilih, kot odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu iz razlogov, zaradi katerih invalid ni posebej zaščiten, ali kot prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu.

 

V skladu s 119. členom ZDR-1 namreč pogodba o zaposlitvi preneha veljati, ko je delavcu vročena odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije ali pridobitvi pravice do invalidske pokojnine postala pravnomočna. Izraz sklep o prenehanju pogodbe o zaposlitvi invalidu se najpogosteje uporablja za to obliko prenehanja pogodbe o zaposlitvi, vendar tudi v tem primeru uporaba izraza sklep o prenehanju pogodbe o zaposlitvi invalidu ni točna, saj za prenehanje pogodbe o zaposlitvi invalidu po samem zakonu ni potreben nikakršen sklep delodajalca.

 

Ljubljana, 9.4.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.