Odvetnik za delovno pravo

Odvetnik za delovno pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo

Ena najmlajših pravnih panog, vendar z utrjeno tradicijo je delovno pravo. Delovno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel glede delovnih razmerij in določa določa pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev. Ločimo individualno delovno pravo in kolektivno delovno pravo (kolektivne pogodbe, socialno partnerstvo, sodno varstvo pravic, sodelovanje zaposlenih pri upravljanju), ki sta med seboj povezana. Najpomembnejši delovnopravni predpis je Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1.

 

Na področje delovnega prava spadajo tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o inšpekciji dela, Zakon o delovnih in socialnih sodiščih itd. Celotna delovnopravna zakonodaja je vezana na ustavne določbe o človekovih pravicah in svoboščinah ter o gospodarskih in socialnih razmerjih. Nekatera vprašanja podrobneje urejajo podzakonski akti: uredbe, pravilniki itd. Pomemben vir za delovno pravo so kolektivne pogodbe različnih ravni, ki jih sklepajo sindikati in združenja delodajalcev ter z njimi na splošno urejajo pravice in obveznosti zaposlenih na posameznih področjih.

 

Odvetnik za delovno pravo je specializiran za področje delovnega prava. Dober odvetnik za delovno pravo ima na tem posebnem pravnem področju dolgoletno prakso in se bodisi ukvarja izključno bodisi pretežno prav z delovnim pravom, pri čemer pomaga uveljavljati pravice strankam delovnega razmerja. Odvetnik za delovno pravo se ukvarja tudi z drugimi razmerji, ki niso strogo individualna – npr. razmerja med delavci in državo. Ne glede na to, da odvetnik za delovno pravo po večini pomaga pri vprašanjih, ki se striktno vežejo na individualno razmerje med delavcem in delodajalcem (izplačilo plač, odpravnine, delovni čas, odpovedi, letni dopust), se ukvarja tudi z vprašanji kolektivnih pogodb, socialnega partnerstva, interesnih oblik združevanja, sodelovanja zaposlenih pri upravljanju ipd. Odvetnik za delovno pravo kot strokovnjak za delovno pravo bo znal stranki najbolje svetovati glede vseh vprašanj iz delovnega razmerja, odnosov med delodajalcem in delavcem, pogodbenega urejanja individualnih razmerij kot tudi glede prenehanja delovnih razmerij.

 

Delovna razmerja med delavci in delodajalci ureja Zakon o delovnih razmerjih. Slednji ureja delovna razmerja v zasebnem sektorju kot tudi delovna razmerja delavcev v javnem sektorju, v kolikor ni s posebnim zakonom drugače določeno. Uporablja se za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Sloveniji in pri njih zaposlenimi delavci. Ne glede na navedeno pa zakon ureja tudi delovna razmerja mobilnih delavcev ter pomorščakov (če s posebnim zakonom ni drugače urejeno), kot tudi delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena na območju RS (npr. diplomatska predstavništva).

 

Prav tako določbe Zakona o delovnih razmerjih veljajo tudi za delavce, ki so zaposleni pri tujem delodajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, ki jih delodajalec napoti na delo v RS, če za delavca ni ugodnejša ureditev po tujem pravu. Delovna razmerja so dvostranska in prostovoljna. Delavec se prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Pravice iz dela so vezane na delovna razmerja. Kolektivna delovna razmerja so urejena v drugih zakonih.

 

Ljubljana, 25.11.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.