Pogodba o zaposlitvi – letni regres

Pogodba o zaposlitvi – letni regres

Kategorija :
Delovno pravo, Pogodbe

Pogodba o zaposlitvi je opredeljena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot akt, s katerim se sklene delovno razmerje. V skladu z navedenim zakonom se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, razen izjemoma, ko zakon v določenih primerih dopušča, da se pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki, vendar pa skladno z ZDR-1 na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi okoliščina, da pogodba ni bila sklenjena v pisni obliki ali da pisna pogodba ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin, ne vpliva, če so podani elementi delovnega razmerja. ZDR-1 ureja tudi druge vidike sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, sklenjenega s pogodbo o zaposlitvi, kot tudi pravice in obveznosti delavca in delodajalca, ki skleneta pogodbo o zaposlitvi.

 

Letni regres oz. regres za letni dopust pripada delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, vendar neodvisno od dejanske izrabe le-tega. ZDR-1 določa tudi minimalno višino izplačila, ki predstavlja letni regres, in sicer je delodajalec dolžan izplačati letni regres najmanj v višini minimalne plače. Izplačilo je lahko višje od zakonsko določenega minimuma, ne pa tudi nižje. Letni regres je delodajalec dolžan izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, le izjemoma, to je v primeru nelikvidnosti delodajalca in le, če tako določa kolektivna pogodba, se letni regres lahko izplača kasneje, vendar tudi v tem primeru ne kasneje kot 1. novembra tekočega leta. ZDR-1 predvideva tudi izplačilo sorazmernega dela regresa za letni dopust, in sicer v primeru, ko ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta (ker je npr. pogodbo o zaposlitvi sklenil ali mu je prenehala med koledarskim letom), ter izplačilo regresa, sorazmernega delovnemu časa, če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas.

 

V praksi pa se pogosto uporablja izraz delo po pogodbi, pri čemer je mišljeno delo, ki ga delavec opravlja na podlagi podjemne pogodbe oz. pogodbe o delu (ureja jo Obligacijski zakonik) in ni sklenjena pogodba o zaposlitvi v smislu ZDR-1. Delo po pogodbi za podjemnika pomeni zavezo opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo, ipd., za naročnika pa zavezo, da mu bo za to plačal. Izraz delo po pogodbi pa se lahko nanaša tudi na opravljanje dela na podlagi avtorske pogodbe, ki je opredeljena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Z avtorsko pogodbo se avtor zaveže ustvariti določeno delo (s področja književnosti, znanosti in umetnosti) in ga izročiti naročniku, ta pa se zaveže avtorju plačati honorar. Navedeni pogodbi se razlikujeta predvsem po predmetu pogodbe, pri čemer je delo po pogodbi pri avtorski pogodbi ožje opredeljeno, delo po pogodbi v primeru podjemne pogodbe pa je lahko zelo različno.

 

Ljubljana, 24.11.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.