Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Kategorija :
Delovno pravo

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v ZDR-1 predvidena kot izjema od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se tako lahko sklene v primerih, ki jih določa zakon ali kolektivna pogodba, pri čemer ZDR-1 nekatere razloge za dopustno delo za določen čas našteva v 54. členu. Delo za določen čas oz. sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas pozna še nekatere druge zakonske omejitve. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je sklenjena za omejen čas, ki je potreben, da se delo v zakonsko določenih primerih opravi, pri čemer delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v zakonsko določenih primerih. Isto delo za določen čas pomeni delo na delovnem mestu oz. vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.

 

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali s kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V času, ko delavec opravlja delo za določen čas, imata delavec in delodajalec enake pravice in obveznosti kot v delovnem razmerju za nedoločen čas, če zakon ne določa drugače.

 

Pogodba o zaposlitvi, po kateri delavec opravlja delo za določen čas, preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila sklenjena oz. ko je delo opravljeno oz. ko preneha razlog, zaradi katerega je bila sklenjena, pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena, pa pogodba preneha veljati na podlagi sporazuma pogodbenih strank, ali iz drugih razlogov, ki jih za prenehanje pogodbe o zaposlitvi določa zakon.

 

Pogost je tudi izraz delo po pogodbi, v smislu dela, ki ga delavec opravlja na podlagi podjemne pogodbe oz. pogodbe o delu (ureja jo Obligacijski zakonik). Delo po pogodbi za podjemnika pomeni zavezo opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo, ipd., za naročnika pa zavezo, da mu bo za to plačal. Izraz delo po pogodbi pa se lahko nanaša tudi na opravljanje dela na podlagi avtorske pogodbe, ki je opredeljena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Z avtorsko pogodbo se avtor zaveže ustvariti določeno delo (s področja književnosti, znanosti in umetnosti) in ga izročiti naročniku, ta pa se zaveže avtorju plačati honorar. Navedeni pogodbi se razlikujeta predvsem po predmetu pogodbe, pri čemer je delo po pogodbi pri avtorski pogodbi ožje opredeljeno, delo po pogodbi v primeru podjemne pogodbe pa je lahko zelo različno.

 

Ljubljana, 12.6.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.