Pogodba o zaposlitvi kot temelj delovnega razmerja

Pogodba o zaposlitvi kot temelj delovnega razmerja

Kategorija :
Delovno pravo

Za veljavno sklenitev pogodbe o zaposlitvi mora biti izpolnjen pogoj soglasja volj pogodbenih strank – delavca in delodajalca, ki morata izraziti soglasje, da bo njuno medsebojno  razmerje urejeno na določen način. Stranki morata pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi spoštovati zlasti določbe Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb, ki določajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja in so pravni temelj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

 

Pogodba o zaposlitvi se sklene za opravljanje določenega dela, ki mora biti v sami pogodbi o zaposlitvi opredeljeno. Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa v pisni obliki in za nedoločen čas, za določen čas pa le v zakonsko določenih primerih.

 

Posebnosti različnih pogodb o zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih (npr. pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, itd.).

 

Delovno razmerje

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, pri čemer sta oba dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

 

Vendar pa sklenitev pisne pogodbe o zaposlitvi ni pogoj za obstoj delovnega razmerja – v takem primeru se ugotavljajo zgoraj navedeni elementi delovnega razmerja.

 

Delavec in delodajalec kot stranki delovnega razmerja

Delavec je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju. Delavec prevzame nase obveznost, da bo osebno in kontinuirano opravljal določene naloge in določeno delo, v skladu z navodili in pod nadzorom delodajalca. Obveznosti delavca so vestno opravljanje dela, upoštevanje navodil delodajalca, spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, obveznost obveščanja o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje delovnih obveznosti, prepoved škodljivega ravnanja, obveznost varovanja poslovnih skrivnosti in prepoved konkurence.

 

Na drugi strani pa je delodajalec, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Obveznosti delodajalca so zagotavljanje dela, plačila, zagotavljanja varnih delovnih razmer, varovanje delavčeve osebnosti in dostojanstva pri delu, varstvo osebnih podatkov, ipd.

 

Načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih, in sicer lahko pogodba o zaposlitvi preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, s smrtjo delavca ali delodajalca (če je fizična oseba), s sporazumom, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča, ali kadar tako določa zakon.

 

Ljubljana, 3.12.2013, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.