Stvarno, dedno in družinsko pravo

Stvarno, dedno in družinsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Družinsko pravo, Ostalo, Stvarno pravo

Dedno pravo, stvarno pravo in družinsko pravo so panoge civilnega prava. Dedno pravo ureja prehod premoženja (zapuščine) umrlega na njegove pravne naslednike – dediče in volilojemnike. Stvarno pravo ureja pravice na stvari oz. razmerja med ljudmi glede na stvar in s tem premoženjska razmerja med posamezniki. Družinsko pravo ureja osebna stanja posameznika: rojstvo, zakonsko zvezo, starševstvo in nato še smrt.

 

Krovni zakon, ki ureja dedno pravo, je Zakon o dedovanju (ZD). Stvarno pravo ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ). Družinsko pravo pa ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). ZD ureja načine in pogoje dedovanja. Prvi del zakona obsega splošne določbe, dedovanje na podlagi zakona, dedovanje na podlagi oporoke, dednopravne pogodbe in prehod zapuščine na dediča. Drugi del zakona pa ureja postopek v dednih zadevah. SPZ ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. ZZZDR pravno ureja: zakonsko zvezo glede pogojev za nastanek zakonske zveze, določa pravne posledice zakonske zveze in tudi načine prenehanja zakonske zveze; razmerja med starši in otroki tako glede izvora otroka (očetovstvo, materinstvo), kot tudi glede pravic in dolžnosti staršev in otrok ter rejništvo in skrbništvo.

 

Dedno pravo sodi v zasebno pravo, ker je ureditev dedovanja v veliki meri prepuščena svobodni volji zapustnika (pri sestavi oporoke – svoboda testiranja oz. svoboda oporočnega razpolaganja) in potem dediča (ki lahko npr. prezadolženo dediščino zavrne). Če zapustnik ne določi dedičev, se ti določijo po zakonu. Posebnost za dedno pravo so kmetijska gospodarstva – zaščitene kmetije. To ureja poseben zakon – Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG). Pri kmetijskih gospodarstvih je posebnost omejena deljivost kmetije. Pravice stvarnega prava so bistvene za urejena pravna razmerja v družbi. Ko gre za stvarno pravo, je predmet pravice lahko le individualno določena stvar, ki je sposobna nastopati v pravnem prometu. Vrste pravic so zakonsko določene. Prej pridobljena pravica je močnejša od pozneje pridobljene, če si konkurirajo.

 

Vse, kar je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, je sestavina nepremičnine, razen, če zakon določa drugače. Stvarne pravice so: lastninska pravica, zastavna pravica, služnosti, pravica stvarnega bremena in stavbna pravica. Za družinsko pravo so pomembna osebna stanja, ker so nanje vezane pomembne pravice oz. obveznosti: z rojstvom oseba postane državljan; s smrtjo prenehajo vsa osebna stanja in večina pravic osebe, uvede se dedovanje; s sklenitvijo zakonske zveze oz. osnovanjem zunajzakonske skupnosti nastane poseben premoženjski režim – skupno premoženje; z razvezo zakonske zveze se razdeli do tedaj skupno premoženje in odloči o varstvu in vzgoji, stikih in preživljanju skupnih otrok; z rojstvom otroka družina pridobi posebno varstvo, npr. pravico do otroškega dodatka, starševski dopust in podobno.

 

Ljublajana, 19.05.2016, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.