Vloga za ločitev

Vloga za ločitev

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. Do razveze zakonske zveze (v praksi je pogosto uporabljen izraz ločitev) pride, kadar le ta postane iz katerega koli vzroka za enega ali oba zakonca nevzdržna. Postopek za ločitev ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, nekatera (zlasti postopkovna) pravila pa so urejena tudi v Zakonu o pravdnem postopku. Zakon ureja dva temeljna načina razveze zakonske zveze, in sicer ločitev na podlagi sklenjenega sporazuma oziroma sporazumna ločitev, druga možnost za ločitev pa je tožba za razvezo zakonske zveze.

 

Sporazumna ločitev oziroma razveza je urejena predvsem v 64. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Sporazumna ločitev je mogoča na podlagi sporazuma zakoncev, ki sta se lahko sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema. Pogoj, da je sporazumna ločitev mogoča, je tudi, da ima vloga za ločitev priložen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od zakoncev ostane ali postane najemnik stanovanja ter o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Ta sporazum mora biti sklenjen v izvršljivem notarskem zapisu. Če kateri od navedenih pogojev ni izpolnjen, sporazumna ločitev ni mogoča, zato mora za ločitev eden od zakoncev vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze. Sporazumna razveza tudi ni mogoča, če sodišče ob proučitvi sporazuma zakoncev ugotovi, da sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ni v skladu z otrokovo koristjo.

 

V vseh primerih, ko za sporazumno razvezo ni pogojev in je potrebno vložiti tožbo, o vprašanjih glede varstva, vzgoje in preživljanja otrok ter njihovih stikov s staršema, o katerih bi se sicer morala dogovoriti zakonca, odloči sodišče. Pri tem odločanju sodišče pridobi mnenje CSD in otrokovo mnenje, če ga je ta izrazil in če je sposoben razumeti pomen in posledice takšnega mnenja, v vsakem primeru pa sodišče pri odločanju upošteva predvsem otrokovo korist.

 

Za začetek razveznega postopka mora biti na sodišče vložena vloga za ločitev. Pri sporazumni razvezi je takšna vloga za ločitev predlog zakoncev za razvezo, kadar za sporazumno razvezo niso izpolnjeni pogoji, pa je vloga za ločitev, ki se vloži na sodišče, tožba. Za uspešen potek in zaključek sodnega postopka za razvezo je pomembna določba 71. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja posledice, če se kateri od zakoncev ne udeleži svetovalnega razgovora pri CSD, ki se opravi po tem, ko sodišče prejme predlog za sporazumno razvezo ali tožbo. Če na ta svetovalni razgovor pri sporazumni razvezi ne prideta oba zakonca, pri razvezi s tožbo pa ne pride tožnik, se namreč šteje vloga za ločitev umaknjena, razvezni postopek pa se ustavi.

 

Ljubljana, 8.12.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.