Dne 22.4.2020 dva nova predloga zakonov

admin

Dne 22. aprila 2020 sta bila na spletni strani Državnega zbora objavljena predloga dveh zakonov za obvladovanje širitve Covid-19

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A)

 

BESEDILO ČLENOV PREDLOGA:

1. člen

V Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami

za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20)

se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen

(obravnava prepozne vloge)

Ne glede na tretji odstavek 121. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi

insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo,

10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19

– odl. US) sodišče obravnava in odloča o vlogi, predlogu, izjavi, ugovoru, drugem procesnem

dejanju ali predloženi listini, tudi če je stranka zamudila rok ali izostala z naroka v času trajanja

ukrepov iz razloga, neposredno povezanega z epidemijo virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-

19), in sodišče odločitve še ni sprejelo. Stranka mora ob vložitvi vloge, predloga, izjave,

ugovora, opravi drugega procesnega dejanja ali predložitvi listine izkazati tudi razlog za

zamudo.«.

2. člen

Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen

(nenujne sodne zadeve)

Ne glede na prvi odstavek 83.a člena Zakona o sodiščih sodišča odločajo in vročajo sodna

pisanja v zadevah, ki niso nujne v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih, in ki se ne štejejo kot

nujne v skladu z odredbami predsednika Vrhovnega sodišča, izdanimi na podlagi prvega

odstavka prejšnjega člena, če sodišča lahko zagotavljajo opravo teh dejanj v skladu s pogoji, ki

jih določi predsednik Vrhovnega sodišča na način iz tretjega odstavka 83.a člena Zakona o

sodiščih, in tako da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje in življenje ljudi.«.

3. člen

V 7. členu se v drugem odstavku črta drugi stavek.

V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:

»Ne glede na prejšnji stavek se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna

oseba, stranka ali drug udeleženec v neposrednem stiku, izvedejo tudi v zadevah, ki niso nujne,

12

če se zaradi tega ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje ter življenje uradne osebe,

stranke ali drugega udeleženca.«.

4. člen

Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

»8.a člen

(vročanje v nenujnih zadevah)

(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena se vročanje odločb, sklepov in drugih

dokumentov, ki jih je na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku treba vročiti

osebno, v upravnih zadevah, ki niso nujne, opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali

v elektronski predal naslovnika.

(2) Vročitev velja za opravljeno tretji delovni dan od dneva odpreme, če se vroča v tujino v

fizični obliki pa deseti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali

drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik

odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema dokazuje organ. Organ lahko po

telefonu, po elektronski poti ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug

dokument prejel in kdaj ga je prejel.

(3) V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, ker ni

dokazov o vročitvi, se opravi ponovna vročitev.

(4) Na ovojnici ali na odločbi, sklepu ali drugem dokumentu se označi dan odpreme, dan

vročitve in začetek teka roka v skladu z 2. členom tega zakona. V primeru vročanja v elektronski

predal se od naslovnika zahteva potrditev prejema odločbe, sklepa ali drugega dokumenta.

(5) Za elektronski predal iz prvega odstavka tega člena se šteje elektronski naslov, ki ga je

oseba sama navedla v vlogi, ali elektronski naslov, s katerega je poslala vlogo, ne glede na to,

ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora izpolnjevati varni elektronski predal po

86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku. Vročitev v elektronski predal se opravi, če je

bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala.

(6) V prekrškovnih zadevah, ki niso nujne, se določbe tega člena ne uporabljajo.«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

***

Neuraden prepis – samo za notranjo uporabo!

Kliknite tu za PDF besedila predloga