Ministrstvo za pravosodje objavilo pojasnilo o namenu izvršilnega postopka

admin

Ministrstvo za pravosodje je zaradi številnih nejasnosti, ki se med državljani pojavljajo v zvezi z delom izvršiteljev, njihovimi pooblastili in organi, ki nadzorujejo njihovo delo, na svoji spletni strani objavilo pojasnilo o pomenu in namenu izvršilnega postopka, ki predstavlja izredni postopek, predviden za primere, ko dolžniki svojih obveznosti ne izpolnijo prostovoljno. Takrat je izvršilni postopek in prek njega poseg v dolžnikovo lastnino upnikova edina možnost, da pride do poplačila svoje terjatve.

 

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da učinkovitost izvršilnega postopka zagotavljajo njegovemu namenu prilagojeni instituti in pravila, zato je treba upoštevati predvsem interes upnika, da se zagotovi učinkovitost izvršbe, ob hkratnem zagotavljanju varstva dolžnika. Prizadevanje za učinkovitost izvršilnega postopka v korist upnika po eni strani služi uresničevanju načela pravne države, katere del je učinkovito sodno varstvo, po drugi strani pa načelo varstva dolžnika izhaja iz načela socialne države.

 

Zasledovanje ciljev izvršilnega postopka ne sme pripeljati do tega, da bi bile ogrožene temeljne pravice dolžnika, kot so npr. njegovo dostojanstvo, osnove ekonomske in socialne eksistence. Načelo varstva dolžnika je eno izmed korektivnih načel izvršilnega prava in se odraža v varovanju položaja dolžnika v izvršilnem postopku zlasti prek določb o omejitvah in oprostitvah izvršbe, procesnih jamstvih in strogih formalnih pogojih za dovolitev in opravo izvršbe. Takšen izvršilni postopek, ki vsebuje mehanizme, ki preprečujejo, da bi bil zaradi njega ogrožen zlasti osnovni socialni in ekonomski položaj dolžnika in s tem tudi oseb, ki so od njega odvisne, ni le v interesu dolžnika, temveč tudi v javnem interesu.

 

V nadaljevanju ministrstvo podrobno pojasnjuje postopek in način nadzora nad delom izvršiteljev ter pooblastila, ki jih imajo v tem okviru nadzorni organi. Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršiteljev se izvaja na tri načine: (1) preko nadzora nad opravljanjem službe izvršitelja, ki ga izvaja minister, pristojen za pravosodje; (2) preko nadzora nad opravljanjem službe izvršitelja v dodeljenih zadevah, ki ga izvaja predsednik sodišča, ki je imenovalo izvršitelja in (3) preko neposrednega nadzora nad poslovanjem izvršitelja, ki ga opravlja Zbornica izvršiteljev Slovenije.

 

Celotno pojasnilo ministrstva si lahko preberete tukaj.