Podjetja

ODPOVEDI POGODB O ZAPOSLITVI


V večini podjetij se dogaja, da se pojavi potreba po prenehanju delovnega razmerja posameznega ali več delavcev hkrati. Razlogi za to so lahko poslovni (ti praviloma zahtevajo neke oblike reorganizacijo), krivdni na strani delavca ali pa gre za delavčevo nesposobnost za opravljanje dela. Zakonske zahteve pri posameznih oblikah odpovedi so različne, a v vseh primerih strokovno zahtevne in zahtevajo izkušen pristop, da lahko zdržijo tudi morebiten preizkus na sodišču. Takšne primere za svoje stranke izpeljemo v celoti. Stranka prispeva zgolj potrebne informacije in dokumentacijo.

AKTIVNOSTI SINDIKATOV

Podjetja se občasno srečujejo tudi z zahtevami sindikatov, ki uveljavljajo bodisi individualne bodisi kolektivne zahtevke delavcev. Običajno so v tovrstnih postopkih potrebna pogajanja, preko katerih se z izkušenim in tvornim pristopom doseže razrešitev zahteve na način, ki je sprejemljiv za podjetje. Slabo reševani zahtevki lahko vodijo v stopnjevanje zahtev ali nekaterih primerih celo v stavko, kar praviloma spremlja negativno poročanje medijev. Za svoje stranke izvajamo kvalitetno in celovito podporo pri reševanju zahtevkov sindikatov.

ZAHTEVKI DELAVCEV

Neredko se v podjetjih pojavljajo specifične situacije, v katerih delavci uveljavljajo določene zahtevke, ki odstopajo od običajnih, torej tistih, za katere je povsem jasno, kako jih obravnavati. Lahko gre za zahtevke za solidarnostno pomoč, jubilejno nagrado, omogočanje neplačane odsotnosti ipd. Neustrezno obravnavani zahtevki lahko povzročijo vključevanje inšpektorata za delo ali celo vlaganje tožb delavcev, kar lahko podjetju posredno ali neposredno škoduje na različne načine. Strankam pomagamo, da pravilno obravnavajo zadeve te vrste.

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

V tako rekoč slehernem podjetju se bo kdaj zgodilo, da ga obišče inšpekcija dela. Ta bo opravila pregled v zvezi s točno določenim delavcem ali pa tudi pregled na splošno v zvezi z izbranim področjem. Smiselno je takoj vključiti odvetnika.

Inšpekcija bo zahtevala predložitev določene dokumentacije, ki v podjetju morda ni takoj na voljo oz. ni zbrana v obliki, primerni za predajo. Tukaj nudimo pomoč.

Stranka se z odvetnikom dogovori za vsak korak v postopku, odvetnik pa je prisoten tudi pri podajanju izjav v postopku. Če je ugotovitev kršitve neizogibna, se odvetnik zavzema za opominjevalno sankcijo. Lahko se tudi pritoži.

Pomembno je, da podjetja k inšpekcijskim nadzorom pristopijo z vso pozornostjo in ob izkušeni strokovni pomoči odvetnika. Primeroma naj navedemo, da so globe za nekatere kršitve Zakona o delovnih razmerjih od 3.000 – 20.000 EUR in za odgovorne osebe podjetij še dodatno od 450 do 2.000 EUR.

SPLOŠNI AKTI

Na inšpekcijski nadzor se v določeni meri navezujejo splošni akti podjetij. Nekaj splošnih aktov je po zakonu obveznih (te vam lahko pripravimo v zelo kratkem času), številni akti pa so potrebni iz praktičnih razlogov. Kaj lahko delodajalec ureja v splošnih aktih, je odvisno od tega, ali je pri delodajalcu organiziran sindikat. Glede na okoliščine je potrebno obveščanje sindikata, sveta delavcev oz. delavskega zaupnika ali neposredno delavcev. V določenih podjetjih je v veljavi veliko splošnih aktov, ki so nastali skozi leta. Te splošne akte je smiselno dati v preverjanje odvetniku, da oceni, ali so še potrebni, ali so še v skladu s predpisi in katere popravke potrebujejo, pa tudi, ali je potrebno sprejeti kakšne nove splošne akte.

STATUSNE ZADEVE

V poslovanju podjetij se od časa do časa dogaja, da je treba bodisi spremeniti poslovni naslov, da se zamenja direktor oz. da je poleg obstoječega imenovan še eden ali prokurist in podobno. Družbeniki občasno zahtevajo spremembo načina zastopanja (npr. iz samostojnega v skupno ali obratno). Pomembno je, da se poslovodstvu s tem ni treba tehnično ukvarjati. Odvetniku poveste, kaj želite, on pa to tehnično izpelje tako, da vas časovno čim manj angažira.

Iz določenih razlogov bo kdaj potrebna sprememba glavne dejavnosti. To vpliva na kolektivno pogodbo, ki velja za podjetje, v nekaterih primerih pa je nujno, da je glavna dejavnost tista, ki jo zahteva zakon (npr. če želi podjetje pridobiti status agencije za zagotavljanje dela po Zakonu o urejanju trga dela).

Statusno pravo zajema vse norme, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov. Strankam nudimo podporo pri vseh situacijah, v katerih se kot gospodarski subjekti znajdejo pri svojem poslovnem delovanju.

POGODBE

V poslovnem življenju podjetij se dnevno sklepajo pogodbe. Nekatere nastajajo tako rekoč neopazno z dajanjem in sprejemanjem ponudb, druge so deležne obsežnega usklajevanja besedila, splošnih pogojev in dodatnih pogodb, ki urejajo določena vprašanja, povezana z glavnim poslom (npr. o varnosti in zdravju pri delu ali o varovanju osebnih podatkov). Posebno vlogo zavzemajo naročilnice in dobavnice, ki so pogosto pomembni dokazi v sodnih postopkih.

Pomembno je, da stranke dobro vedo, kakšne obveznosti sprejemajo z določeno pogodbo, in kakšne pravice imajo. Seveda so pomembna tudi pogodbena jamstva. Pogodbe morajo biti v skladu z vsemi predpisi, jasen pa mora biti tudi njihov davčni vidik. Na splošno, še posebej pa pri vseh vprašanjih, kjer je prisoten dvom, je potreben izkušen pristop odvetnika.

DOLŽNIKI

Že dobro pripravljene pogodbe bodo deloma preprečile, da bi prihajajo do neplačanih zapadlih terjatev kupcev. Kadar do tega vendarle pride, za stranko prevzamemo uveljavljanje plačila terjatve.  Praviloma bo potreben postopek izvršbe. Če bo dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil ugovor, se bo izvedel pravdni postopek, kjer bo treba terjatev pojasniti in dokazati. Utemeljiti bo treba njen obstoj in tudi točno višino. Tudi tu je nujno odvetniško zastopanje.

PRISILNA PORAVNAVA IN STEČAJ

Vzrok neplačila terjatev je pogosto v dolžnikovi dejanski nezmožnosti, da bi jih plačal. Dolžnik se lahko znajde v prisilni poravnavi ali stečaju. Pomembno je, da odvetnik za stranko pravočasno opravi dejanja, ki so potrebna, da se v navedenih postopkih optimalno zavarujejo pravice upnika.