REFERENDUM JULIJ 2021 – SPREMEMBE ZAKONA O VODAH

admin

Iz besedila sprememb z dne 30.3.2021, o katerih se glasuje 11.7.2021, izhajajo v primerjavi z dosedanjim besedilom naslednje najpomembnejše spremembe:

Po 37. členu zakona bo dovoljeno posegati v prostor na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer tudi za (novi točki):

– gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo med enostavne objekte,

– gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Ostalih sedem točk, ki določajo primere, v katerih je bilo že doslej dovoljeno posegati v prostor na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer, se ne spreminja.

Nov je drugi odstavek, ki določa, da je za posege iz prejšnjega odstavka treba pridobiti vodno soglasje, ki se izda, če:

1. ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,

2. se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,

3. se s tem ne poslabšuje stanje voda,

4. je omogočeno izvajanje javnih služb,

5. ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in

6. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.

ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

julij 2021