Kategorija: Odškodnine

Prijava nezgode pri delu – poškodba pri delu in odškodnina za poškodbe

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Poškodba pri delu je poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehanskega, fizikalnega ali kemičnega učinka. Poškodba pri delu je lahko tudi posledica hitre spremembe položaja telesa, njegove nenadne obremenitve ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba posledica opravljanja dela ali dejavnosti.

Poškodba pri delu in odškodnina

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Z izrazom poškodba pri delu je mišljena vsakršna poškodba, ki nastane delavcu pri opravljanju dela v delovnem razmerju. V delovnem razmerju je oseba, ki je z delodajalcem sklenila veljavno pogodbo o zaposlitvi.

Odškodnine

Kategorija :
Civilno pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Skrbno varovana skrivnost odškodninskih podjetij je, da bodo plačilo zase vzela iz vaše prejete odškodnine (10% ali tudi več), medtem ko zavarovalnice odvetnikom (ne pa odškodninskim podjetjem!) plačajo za njihovo delo posebej.

Odškodnina za poškodbo po prometni nesreči

Kategorija :
Obligacijsko pravo, Odškodnine

Odškodnina po prometni nesreči se izplača iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti – iz zavarovanja povzročitelja prometne nesreče (AO).

Odškodnina po prometni nesreči

Kategorija :
Civilno pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Odškodnina po prometni nesreči je denarno nadomestilo, ki ga prejme oškodovanec kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v nesreči, ali kot določeno zadoščenje s katerim se lahko omili težave oškodovanca zaradi nesreče.

Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Dolžniki, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Inšpekcijski postopki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Odškodnine, Pogodbe, Posest, Prisilna poravnava in stečaj, Solastnina, Splošni akti, Statusne zadeve, Stečajno pravo, Stvarno pravo, Zahtevki delavcev

Odvetniška pisarna v Ljubljani se nahaja na Resljevi cesti 25. Odvetniki te pisarne dajejo veliko poudarka strokovnosti. Dosledno upoštevajo etični kodeks, kar naj bi spoštovali vsi dobri odvetniki.

Odvetnik za odškodnine

Kategorija :
Civilno pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Povzročitev škode je ena od oblik nastanka obveznosti. Odvetnik za odškodnine v takih primerih svetuje in pomaga oškodovancem pri uveljavljanju odškodnine.

Nesreča pri delu

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Odškodnine, Zahtevki delavcev

V skladu z ZVZD-1 je nesreča pri delu nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavca.