Kategorija: Pogodbe

Odškodninsko, civilno in obligacijsko pravo

Kategorija :
Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Odškodnine, Stvarno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Država v pravnih razmerjih civilnega prava običajno ni privilegirano udeležena (kot je v javnem pravu).

Delo po pogodbi in za nedoločen čas in poškodbe pri delu

Kategorija :
Civilno pravo, Obligacijsko pravo

Izraz delo po pogodbi se lahko nanaša za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, po podjemni pogodbi ter avtorski pogodbi. Pogodba o zaposlitvi je pravni akt, ki ga skleneta delavec in delodajalec in je opredeljena v drugem poglavju Zakona o delovnih razmerjih.

Ničnost pogodbe in pravnega posla

Pravni posel je pravno dejanje, s katerim se ustanovijo (nastanejo), prenehajo ali se spremenijo pravice in pravna razmerja. Pravni posel je lahko enostranski, ki nastane z izjavo volje enega subjekta (npr. oporoka) ali dvostranski, ki nastane s soglasno izjavo volje dveh subjektov (npr. pogodba).

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Kategorija :
Pogodbe

Pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku in izročilna pogodba so urejene v Obligacijskem zakoniku. Gre za pogodbe, ki lastniku omogočajo, da s premoženjem, ki bi bilo predmet zapuščine ob njegovi smrt, razpolaga že za časa svojega življenja – gre za pogodbeno avtonomijo strank s posledicami na področju dednega prava.

Pogodba o delu

Kategorija :
Delovno pravo, Obligacijsko pravo

Podjemna pogodba oziroma t.i. pogodba o delu je opredeljena v XI. poglavju Obligacijskega zakonika. S pogodbo o delu se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno in umsko delo ipd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. 

Zakon o delovnih razmerjih in pogodba o zaposlitvi

Kategorija :
Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil sprejet 5.3.2013, je del celovite reforme trga dela, katere namen je vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu dela.

Izročilna pogodba

Delitev premoženja in razpolaganje s premoženjem za časa življenja, pred smrtjo, omogoča izogniti se temu, da bi o premoženju posameznika po njegovi smrti odločalo sodišče. Dve izmed možnosti za delitev premoženja sta izročilna pogodba ali darilna. Obe pogodbi sta urejeni v Obligacijskem zakoniku.

Darilna pogodba in dedovanje 2014

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo

Darilna pogodba in dedovanje sta med najbolj pogostimi mehanizmi za prehod premoženja med sorodniki. Oba instituta prideta v poštev tako za premičnine, kot tudi za nepremičnine. 

Pogodba o zaposlitvi – letni regres

Kategorija :
Delovno pravo

Pogodba o zaposlitvi je opredeljena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot akt, s katerim se sklene delovno razmerje. V skladu z navedenim zakonom se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, razen izjemoma, ko zakon v določenih primerih dopušča, da se pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas.