Kategorija: Solastnina

Pravna razdelitev solastnine

Kategorija :
Civilno pravo, Solastnina, Stvarno pravo

Skupna lastnina je oblika lastninske pravice in pomeni, da ima lahko na nerazdeljeni stvari lastninsko pravico več oseb, ki predstavljajo skupne lastnike. Za razliko od solastnine, kjer je delež vsakega izmed lastnikov določen v sorazmerju s celoto, skupna lastnina nima vnaprej določenih deležev, so pa določljivi.

Solastnina – delitev

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo, Solastnina, Stvarno pravo

Solastnina je osnovna oblika lastninske pravice in pomeni pravno oblast več oseb na isti, nerazdeljeni stvari. Pri solastnini so deleži vsakega izmed lastnikov določeni kot miselne kvote oziroma kot idealni deleži v sorazmerju s celoto.

Dedovanje zaščitene kmetije

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Solastnina

Dedovanje ureja Zakon o dedovanju. Dedovanje nastopi, ko zapustnik umre. Potrebno je še, da da obstaja dedič, da ima dedič dedni naslov, da je dedič dedno sposoben oziroma da ni dedno nevreden ter da obstaja zapuščina.

Nastanek solastnine

Kategorija :
Solastnina, Stvarno pravo

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v oblasti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši dovoljeni način in z njo razpolagati. Lastninsko pravico lahko izvršuje več oseb v posebnem pravnem odnosu, kot skupna lastnina ali kot solastnina. Skupna lastnina in solastnina se bistveno razlikujeta pri določitvi deležev.

Skupna lastnina

Kategorija :
Civilno pravo, Solastnina, Stvarno pravo

Več oseb ima lahko na nerazdeljeni stvari skupno lastnino (skupni lastniki), kadar njihovi deleži niso vnaprej določeni (zakonska definicija pojma skupna lastnina).

Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Dolžniki, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Inšpekcijski postopki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Odškodnine, Pogodbe, Posest, Prisilna poravnava in stečaj, Solastnina, Splošni akti, Statusne zadeve, Stečajno pravo, Stvarno pravo, Zahtevki delavcev

Odvetniška pisarna v Ljubljani se nahaja na Resljevi cesti 25. Odvetniki te pisarne dajejo veliko poudarka strokovnosti. Dosledno upoštevajo etični kodeks, kar naj bi spoštovali vsi dobri odvetniki.

Delitev solastnine

Kategorija :
Civilno pravo, Solastnina, Stvarno pravo

Solastnina pomeni, da ima več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari, pri čemer je delež vsakega solastnika določen v sorazmerju s celoto (idealni delež).