Kategorija: Stvarno pravo

Pravna razdelitev solastnine

Kategorija :
Civilno pravo, Solastnina, Stvarno pravo

Skupna lastnina je oblika lastninske pravice in pomeni, da ima lahko na nerazdeljeni stvari lastninsko pravico več oseb, ki predstavljajo skupne lastnike. Za razliko od solastnine, kjer je delež vsakega izmed lastnikov določen v sorazmerju s celoto, skupna lastnina nima vnaprej določenih deležev, so pa določljivi.

Odškodninsko, civilno in obligacijsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine, Pogodbe, Stvarno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Država v pravnih razmerjih civilnega prava običajno ni privilegirano udeležena (kot je v javnem pravu).

Stvarno, dedno in družinsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Družinsko pravo, Ostalo, Stvarno pravo

Dedno pravo, stvarno pravo in družinsko pravo so panoge civilnega prava. Dedno pravo ureja prehod premoženja (zapuščine) umrlega na njegove pravne naslednike – dediče in volilojemnike.

Tožbe

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Družinsko pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine, Ostalo, Posest, Stvarno pravo

Izraz civilna tožba pogosto uporabljajo policisti, kadar prijavitelju pojasnjujejo, da zadeva ni v njihovi pristojnosti. Civilna tožba tukaj pomeni, da se policija ne bo ukvarjala z zadevo in da je potrebna pobuda stranke same.

Civilno pravo – odškodninsko in obligacijsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Družinsko pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine, Stvarno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Civilno pravo ureja razmerja med posamezniki, kjer nobena od strank nima oblastnega položaja (vendar gre večinoma samo za formalno prirejenost – en posameznik je ponavadi gospodarsko močnejši od drugega).

Etažna lastnina in lastninska pravica

Kategorija :
Civilno pravo, Stvarno pravo

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Omejitve uporabe, uživanja in razpolaganja lahko določi samo zakon. Lastninska pravica se pridobi na podlagi pravnega posla, dedovanja, zakona ali odločbe državnega organa.

Solastnina – delitev

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo, Solastnina, Stvarno pravo

Solastnina je osnovna oblika lastninske pravice in pomeni pravno oblast več oseb na isti, nerazdeljeni stvari. Pri solastnini so deleži vsakega izmed lastnikov določeni kot miselne kvote oziroma kot idealni deleži v sorazmerju s celoto.

Zakon o etažni lastnini in vpis v zemljiško knjigo

Kategorija :
Civilno pravo, Ostalo, Stvarno pravo

Etažna lastnina je urejena v Stvarnopravnem zakoniku. Ta zakon o etažni lastnini določa: njen nastanek, razpolaganje, razmerja med etažnimi lastniki, njene omejitve in njeno prenehanje.