Vprašanja in odgovori glede delovanja sodišč in teka rokov

admin

Vprašanja in odgovori glede delovanja sodišč in teka rokov so pripravljeni na podlagi spremenjenega in dopolnjenega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), ki je bil v UL RS objavljen 30.4.2020 in velja od 1.5.2020 dalje in na podlagi spremenjene Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, ki velja od  5.5.2020 dalje.

 

 

1. Do kdaj naj bi trajali ukrepi, ki so sprejeti na podlagi ZZUSUDJZ-A?

                                                                                                

 V 2. členu ZZUSUDJZ-A je določeno, da ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, ki so sprejeti na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

 

2. Prejšnji teden mi je bilo odvzeto vozniško dovoljenje. Ali bom moral na odločanje v zadevi čakati do prenehanja ukrepov?

 

Ne bo vam potrebno čakati do prenehanja ukrepov, ker se od 10.4.2020 dalje kot nujne zadeve štejejo tudi zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali če mu je bilo zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških.

 

3. Ali roki v nujnih sodnih zadevah tečejo kljub sprejetim ukrepom?

 

Da, ZZUSUDJZ-A v 2. odstavku 3. člena določa, da roki tečejo le v sodnih zadevah, ki se obravnavajo kot nujne.

 

4. Za dne 5.5.2020 je bila razpisana obravnava o določitvi meje, na katero sem vabljen kot priča. Ali bo obravnava preklicana?

 

V skladu z odredbo so sodišča izdala obvestilo o generalnem preklicu vseh narokov v nenujnih zadevah do vključno 15.5.2020. Priporočamo vam, da na spletni strani sodišča, kjer je razpisana obravnava, preverite izdano obvestilo o generalnem preklicu in se o izvedbi naroka pozanimate tudi preko telefona, v času uradnih ur sodišča.

 

5. Zanima me, ali lahko vlogo v zadevi, ki ni nujna, kljub začasnim ukrepom vložim na vložišču sodišča?

 

Odredba v 3. točki določa, da lahko v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno.

 

6. Ali lahko na upravno enoto po elektronski pošti pošljem pisno vlogo, čeprav nimam urejenega varnega elektronskega podpisa?

 

V 2. odstavku 7. člena ZZUSUDJZ-A je določeno, da se v upravnih zadevah pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V teh primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

 

7. V upravni zadevi, kjer nastopam kot stranski udeleženec, sem vabljen na ustno obravnavo. Ali se bo ta sploh izvedla glede na sprejete ukrepe?

 

Ustna obravnava se bo lahko izvedla, četudi ne gre za nujno zadevo. ZZUSUDJZ-A v 3. odstavku 7. člena določa, da se lahko ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec v neposrednem stiku, izvedejo tudi v zadevah, ki niso nujne, če se zaradi tega ne bo širila virusna okužba in je zagotovljeno zdravje ter življenje uradne osebe, stranke ali drugega udeleženca.

 

8. Ali se bo začelo vročanje odločb tudi v prekrškovnih postopkih?

 

Ne. Spremenjeni ZZUSUDJZ-A sicer ureja vročanje tudi v nenujnih zadevah, vendar se v prekrškovnih zadevah navedene določbe ne bodo uporabljale, razen če gre za zadevo, ki se obravnava kot nujna.

 

9. Slišal sem, da se bodo lahko upravne odločbe vročale tudi v nenujnih zadevah. Kdaj naj bi šteli odločbo za vročeno, če se ne bo vročalo osebno?

 

Novi 8.a člen ZZUSUDJZ-A določa, da bo vročitev za opravljeno veljala šesti delovni dan od dneva odpreme, če se vroča v tujino v fizični obliki pa dvajseti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema dokazuje organ. Organ lahko po telefonu, po elektronski poti ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel in kdaj ga je prejel.

 

10. Kako pa bodo vročali upravne odločbe v nenujnih zadevah?

 

Vročanje odločb, ki jih je sicer treba na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku vročiti osebno, bodo v upravnih zadevah, ki niso nujne, opravili z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika.

 

11. Kaj je predvideno v primeru, če se pri organu pojavi dvom ali je naslovnik prejel dokument?

 

Če se bo pri organu pojavil dvom, ali je bil naslovniku dokument dejansko vročen in če ne bo dokazov o vročitvi, se bo opravila ponovna vročitev.

 

12. Pred razglašeno epidemijo smo zaključili narok za glavno obravnavo. Ali bo sodišče izdalo sodbo šele po odpravi ukrepov ?

 

Sodba bo lahko izdana že v času trajanja ukrepov, saj je sodiščem omogočeno, da v zadevah, ki se ne štejejo kot nujne, izdajo sodbo in jo vročijo strankam, če so še pred uvedbo ukrepov zaključila narok za glavno obravnavo. Roki za uveljavljanje pravic kljub vročitvi ne bodo tekli. ZZUSUDJZ-A namreč določa, da lahko sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja v zadevah, ki niso nujne v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih, in ki se ne štejejo kot nujne v skladu z odredbami predsednika Vrhovnega sodišča, če sodišča lahko zagotavljajo opravo teh dejanj v skladu s pogoji, ki jih določi predsednik Vrhovnega sodišča na način iz tretjega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih, in tako, da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje in življenje ljudi.

 

13. Pisanje iz upravne enote mi je bilo vročeno v hišni predalčnik. Kako je s tekom procesnega roka v tem primeru?

 

Upravna pisanja se bodo v hišni predalčnik vročala v nenujnih zadevah, vendar v času trajanja začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ-A roki za opravljanje procesnih dejanj ne tečejo. Čeprav vam je bilo pisanje vročeno, neposredno po seznanitvi niste dolžni storiti ničesar storiti, saj bodo roki začeli teči šele po prenehanju začasnih ukrepov. Vseeno pa lahko izpolnite, kar vam je bilo v pisanju naloženo in s tem omogočite, da se bo postopek nadaljeval.

 

14. Ali je res, da bodo sodišča obravnavala tudi prepozne vloge v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja?

 

V  ZZUSUDJZ-A je dodan nov 3.a člen, ki ureja obravnavo prepozne vloge v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja. Ta določa, da ne glede na tretji odstavek 121. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, sodišče obravnava in odloča o vlogi, predlogu, izjavi, ugovoru, drugem procesnem dejanju ali predloženi listini, tudi če je stranka zamudila rok ali izostala z naroka v času trajanja ukrepov iz razloga, neposredno povezanega z epidemijo virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID19), in sodišče odločitve še ni sprejelo. Stranka bo morala ob vložitvi vloge, predloga, izjave, ugovora, opravi drugega procesnega dejanja ali predložitvi listine izkazati tudi razlog za zamudo.

 

15. Obsojenca, ki je prejel poziv na prestajanje kazni zapora zanima, če postopek kljub sprejetim posebnim ukrepom zaradi razglašene epidemije teče naprej?

 

Ne, 10. člen ZZUSUDJZ-A določa, da se že začeti postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora prekinejo, novi postopki pa se ne začnejo.

 

16. Ali je res, da lahko obsojenca premestijo v drug zavod za prestajanje kazni?

 

Da, to je res. V ZZUSUDJZ-A je namreč določeno, da lahko direktor zavoda za prestajanje kazni zapora po uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, premesti obsojenca iz enega v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda.