Vprašanja in odgovori za samozaposlene glede interventnih ukrepov

admin

Vprašanja in odgovori za samozaposlene glede interventnih ukrepov so pripravljeni na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki velja od 11.4.2020 in na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je stopil v veljavo 29.3.2020.

 

 1. Po pregledu sprejete interventne zakonodaje sem opazil, da sem upravičen do odloga in tudi do oprostitve Sem samozaposlena oseba, kaj v tem primeru velja zame?

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) opredeljuje upravičence, pogoje, ki jih morajo samozaposlene osebe izpolnjevati in dokazila, da so upravičene do odloga prispevkov. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) pa določa upravičence, pogoje, ki jih morajo samozaposlene osebe izpolnjevati in dokazila, če želijo uveljavljati oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. Sprejeta ukrepa se v določeni meri prekrivata, vendar se ne izključujeta.

 

 1. Ali sem kot samozaposlena oseba upravičen do odloga plačila prispevkov in katere prispevke lahko odložim?

Na podlagi 1. odstavka 12. člena ZIUPPP so do odloga plačila prispevkov upravičene samozaposlene osebe, ki na dan uveljavitve zakona (tj. 29.3.2020) opravljajo katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, samozaposlitev pa je njihova edina podlaga za vključitev v obvezna zavarovanja, in hkrati nimajo drugih zaposlenih. Upravičenec lahko na podlagi tega zakona odloži plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, torej vseh štirih prispevkov za socialno varnost.

 

 1. Ali moram za uveljavitev odloga plačila prispevkov oddati kakšno posebno vlogo?

Ne. Na podlagi 1. odstavka 13. člena ZIUPPP se samozaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje, neposredno na podlagi tega zakona odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020. Opozarjamo, da je eden izmed pogojev tudi ta, da samozaposleni na dan 28.2.2020 ne smejo imeti neplačanih zapadlih obveznosti do Finančne uprave Republike Slovenije v višini 50 EUR ali več oziroma so morali te obveznosti poravnati najkasneje do 6.4.2020.

 

 1. Do kdaj moram poravnati odložene prispevke?

Odložene prispevke morate poravnati najkasneje do 31.3.2022. Lahko jih boste poravnali v enkratnem znesku ali po obrokih. V primeru, da odloženih prispevkov ne boste plačali do 31.3.2022, tečejo za zneske odloženih prispevkov zakonske zamudne obresti.

 

 1. Poleg redne zaposlitve imam odprt tudi popoldanski s.p. Ali sprejeti ukrepi veljajo tudi zame?

Ne, sprejeti ukrepi ne veljajo za osebe, ki imajo odprt popoldanski s.p. V prvem odstavku 12. člena ZIUPPP je namreč določeno, da so upravičenci po tem zakonu le tisti samozaposleni, ki jim je ta samozaposlitev edina podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja.

 

 1. Sem samozaposlena oseba. Ali sem upravičen do oprostitve plačila prispevkov?

Prvi odstavek 38. člena ZIUZEOP določa, da je do oprostitve plačila prispevkov upravičen samozaposleni, ki je na dan uveljavitve zakona (tj. 11.4.2020) vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ne izpolnjuje pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje tudi na drugi podlagi ter zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

 

 1. Ali moram za oprostitev plačila prispevkov izpolnjevati še kakšne dodatne pogoje?

Do oprostitve plačila prispevkov ni upravičena oseba, ki do dneva uveljavitve zakona ni vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, poleg navedenega pa mora imeti oseba na dan oddaje vloge za oprostitev plačila prispevkov plačane vse zapadle davčne obveznosti.

 

 1. Kaj moram storiti, da bom lahko uveljavljal oprostitev plačila prispevkov?

Samozaposleni morajo za uveljavitev oprostitve plačila prispevkov predložiti posebno izjavo, ki jo opredeljuje 37. člen ZIUZEOP, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Navedena izjava bo javno dostopna in bo objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

 

 1. Do kdaj moram predložiti izjavo za oprostitev plačila prispevkov?

Upravičenci morajo izjavo predložiti za posamezen mesec (april in maj 2020) najkasneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo plačilo prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko izjavo predložijo do konca meseca aprila.

 

 1. Kje najdem izjavo za uveljavljanje izredne pomoči ?

Predlogo obrazca izjave najdete na portalu eDavki.

 

 1. Ali si moram prispevke obračunati v mesecih, za katere uveljavljam oprostitev plačila prispevkov?

Da. Upravičenci si morajo za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost obračunati prispevke. Ti pa ne smejo biti obračunani z višjo zavarovalno osnovo od 3,5 kratnika povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

 

 1. Ali bom moral prispevke, ki mi bodo oproščeni, kasneje vrniti?

ZIUZEOP v 3. odstavku 38. člena določa, da morajo osebe iz 1. odstavka tega člena za uveljavitev oprostitve plačila prispevkov po tem členu predložiti izjavo v skladu s 37. členom tega zakona. Za posamezni mesec iz prvega odstavka tega člena so osebe upravičene do oprostitve plačila prispevkov, če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko izjavo vložijo do konca aprila. Za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov po tem členu in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka se uporabi ista izjava.

 

V 7. odstavku 38. člena tega zakona je določeno, da če se naknadno ugotovi, da izjava iz tretjega odstavka tega člena vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost po tem členu, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

 

Torej, če bi naknadno ugotovili, da ste v izjavi, s katero ste uveljavljali oprostitev plačila prispevkov, navedli neresnične podatke, bi bili dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost po tem členu, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

 

Vračilo oproščenih prispevkov pa ureja tudi 99. člen ZIUZEOP.

V 3. alineji 1. odstavka tega člena je določeno, da morajo subjekti, ki so uveljavili oprostitev plačila prispevkov po 38. členu tega zakona v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

 

Torej, če bi v vašem primeru od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, bi morali vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

 

 1. Zasledil sem, da sem kot samozaposlena oseba upravičen do izredne pomoči. Ali to drži?

Drži, vendar je dodelitev izredne pomoči odvisna od tega, ali spadate med upravičence, ki jih v 34. členu opredeljuje ZIUZEOP. Ta namreč določa, da je do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka upravičen tisti, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, in sicer:

– samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na drugi zavarovalni podlagi,

– verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki ima na podlagi 27. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13) pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost, in

– kmet, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na drugi podlagi.

Za samozaposlenega pa se šteje tudi družbenik, ki je poslovodna oseba v gospodarski družbi in je zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

 

 1. Kaj moram storiti, da bom upravičen do izredne pomoči?

Da boste izkazali upravičenost do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, morate preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predložiti izjavo, s katero izjavljate, da ste ena izmed oseb, ki jih 34. člen ZIUZEOP našteva kot upravičence do izredne pomoči, in da zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu.

 

 1. V manjšem obsegu še vedno delam, vendar me zanima, če je v zakonu natančneje določeno kaj pomeni zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti?

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020, v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

 

 1. Kakšni zneski so predvideni za izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka?

Za izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka je za mesec marec določen znesek v višini 350 EUR, za meseca april in maj pa mesečni temeljni dohodek v višini 700 EUR, če je upravičenec opravljal dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve ZIUZEOP.

 

 1. V katerih primerih bi moral vrniti prejeto izredno pomoč ?

ZIUZEOP v 37. členu določa, da je izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. Do pomoči je upravičen tisti samozaposleni, ki mu bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ni dosegel več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Poleg tega ZIUZEOP v 99. členu ureja še skupne pogoje za določena upravičenja in nadzor. V 4. alineji 1. odstavka tega člena je določeno, da morajo tisti subjekti, ki so uveljavili izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.