Regres za letni dopust 2014

admin

Pravico delavcev do regresa v gospodarstvu ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, ki v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki od 1.1.2014 dalje za polni delovni čas znaša 789,15 EUR. Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov znaša 70 % povprečne plače v RS za predpretekli mesec (podatki o višini povprečnih plač so objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada RS).

 

 

 

Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa, če pa ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pa ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

 

Delodajalec je dolžan delavcu regres izplačati najkasneje do 1.7.2014, s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1.11.2014.

 

Pravico do regresa za letni dopust javnih uslužbencev pa tenutno ureja Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ki v 62.b členu določa, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 50. in nižje plačne razrede, ne glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2014, izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa, in sicer se delavcem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa uvrščeni:
– do vključno 15. plačnega razreda, izplača regres v znesku 692,00 EUR;
– od 16. do vključno 30. plačnega razreda, izplača regres v znesku 484,40 EUR;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda, izplača regres v znesku 346,00 EUR;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda, izplača regres v znesku 100,00 EUR.

 

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se  za leto 2014 regres za letni dopust ne izplača.

 

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2014.

 

Več o delovnem pravu si lahko preberete tukaj.